Så skyddas mina uppgifter

Information från enkäten och undersökningen kommer att databehandlas och läggas i ett dataregister. Avsikten med registret är att sammanställa studiedata på ett korrekt och säkert sätt under lång tid framöver. Alla uppgifter om dig kommer att behandlas med strikt sekretess och starka säkerhetsrutiner för att bevara din anonymitet. Vid forskning på de blodprover och andra data som EpiHealth samlat in kommer du att ha ett löpnummer (ej namn eller personnummer) så att endast de ansvariga för studien kommer att kunna ta reda på vilken person som är vilken i registret. I enlighet med personuppgiftslagen (PUL 1998:204) har du rätt att upp till en gång per år kostnadsfritt få utdrag ur registret och då få veta vilka uppgifter som finns registrerade på dig, varifrån uppgifterna har hämtats och till vilka kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut. Om det framkommer att det står något felaktigt om dig skall den uppgiften rättas. Personuppgiftsansvariga är Uppsala universitet och Lunds universitet och du kan vända dig till studieansvariga om du har några frågor. Dina blodprov kommer att sparas nedfrysta i en biobank tills dess att de analyseras. Du kan när som helst begära att dina prover inte längre får användas för framtida analyser genom att kontakta EpiHealth testcenter eller studieansvariga.

Alla som arbetar med EpiHealth har tystnadsplikt. Resultat från EpiHealth presenteras endast som statistik där enskilda personers uppgifter inte går att spåra.